loading
Celerio

Eredetiségvizsgálat

Eredetiségvizsgálatról röviden

A járművek eredetiségének megállapítása egy komplex zárt vizsgálati rendszerrel, oly módon történik, hogy a gépjármű egészét az összes specifikumával együtt hasonlítjuk össze a gépjármű azonosító elemeivel, illetve ezek adataival. Amennyiben a gépjármű rendelkezik okmányokkal, akkor az összehasonlítás az okmányokra is kiterjed.

Az eredetiségvizsgálat célja megállapítani, hogy a vizsgált jármű elsődleges azonosítói: alváz-, motorszám és típustábla, gyári eredetűek-e? Ha eltérés tapasztalható, akkor az milyen okokra vezethető vissza: Jogosulatlan beavatkozás? Korrózió? Vagy sérülés utáni javítás.

Eredetiségvizsgálat elvégzése mely esetekben szükséges:
2010. január 1-jével az előzetes eredetiség vizsgálat eljárása megváltozott. Kettévált a kérelemre induló és a hivatalból induló eredetiség vizsgálat az alábbiak szerint:
 • Kérelemre induló közlekedési igazgatási eljárás (pl. adásvétel esetében);
 • Hatóság által elrendelt eredetiség vizsgálat, a műszaki vizsga során történő közlekedés hatósági eljárás (volt integrált vizsgálat).

Kérelemre induló, közlekedési igazgatási eljárásként kell az előzetes eredetiség vizsgálatot lefolytatni a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI.30.) BM rendelet által előírt esetekben:

"(2) Az előzetes eredetiségvizsgálatot - a (9)-(10) bekezdésekben foglaltakat kivéve - el kell végezni:
a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;
b) a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;
d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;
e) biztosítási esemény - kárrendezés - kapcsán forgalomból kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;
f) a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;"

Ez esetben az előzetes eredetiség vizsgálat célja, hogy az eljárás végén kapott, a KEK KH által kiállított hatósági bizonyítványt az okmányirodában valamilyen eljárás keretében felhasználjuk.

Hivatalból indult közlekedési hatósági eljárás keretében kell az előzetes eredetiség vizsgálatot elvégezni a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján:

"(15) Az időszakos vizsgálat során a vizsgáló állomás – a 2006. január 1-jét követően újként forgalomba helyezett jármű kivételével – a gépjármű és a gépjármű pótkocsija azonosító adatainak ellenőrzését előzetes eredetiségvizsgálat keretében végzi:
a) amennyiben a vizsgált járművön nem végeztek sem eredetiségvizsgálatot, sem integrált vizsgálatot, továbbá
b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén."

Ez esetben az eredetiség vizsgálat eredménye a "Műszaki adatlap"-on szerepel. A „Műszaki adatlap” nem alkalmas az okmányirodai eljárásokban előírt eredetiségvizsgálat megtörténtének igazolására.

A két eljárás szabályai eltérnek. Amennyiben az első bekezdés (Kérelemre induló) alapján jogszabály előírja az eredetiség vizsgálatot, akkor a vizsgálóállomáson ezt kérelmezni kell. Ebben az esetben az ezt követő időszakos műszaki felülvizsgálatokon már az előzetes eredetiség vizsgálat nem kerül hivatalból elrendelésre!
Ha az eljárás hivatalból kerül elrendelésre, arról a KEK KH nem bocsát ki hatósági bizonyítványt, csupán a Műszaki adatlapon jelenik meg az eredetiség vizsgálat eredménye, melyet nem fogadnak el az okmányirodák a járművek átírásához.

Amennyiben az okmányirodai ügyintézéshez van szüksége eredetiség vizsgálatra és ezzel egy időben a műszaki vizsgálatra is az alábbiak szerint célszerű eljárni:
 • Önálló előzetes eredetiség vizsgálat kérelmezése, majd ezt követően
 • Műszaki vizsgálat kérelmezése

Ebben az esetben kiállításra kerül az előzetes eredetiség vizsgálatról szóló hatósági bizonyítvány is, ami lehetőséget biztosít az okmányirodai ügyintézésre.

Amennyiben nincs szükség okmányirodai ügyintézésre, az előzetes eredetiség vizsgálatot nem kell kérelmeznie. Ha a járműve első alkalommal 2006. január 1. napját megelőzően került forgalomba helyezésre és a járművön még nem végeztek előzetes eredetiség vizsgálatot vagy integrált vizsgálatot, az időszakos vizsgálat alkalmával a közlekedési hatóság a jármű eredetiség vizsgálatát hivatalból elrendeli. Ebben az esetben a vizsgadíjon felül az előzetes eredetiség vizsgálat hatósági díját is meg kell fizetni. Az eredetiség vizsgálati kötelezettség megállapítása a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartása alapján történik. A nyilvántartás 2001. évtől kezdve tartalmazza az előzetes eredetiség vizsgálatok adatait.

Szükséges dokumentumok

Magánszemély esetén:
 • a jármű forgalmi engedélye esetleg műszaki adatlapja
 • a jármű forgalmi engedélyében illetve törzskönyvében szereplő tulajdonos, vagy az adás-vételi szerződésben vevőként szereplő személy fényképes igazolványa (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél), lakcím kártya - és magára a személy
 • amennyiben a jogyszerű tulajdonos nincs jelen a vizsgálatnál - érvényes meghatalmazás
 • a meghatalmazott fennt említett személyes okmányai

Jogi személy esetén:

 • a cég (megrendelő) 90 napnál nem régebbi cégkivonata
 • a cég aláírási címpéldánya
 • az aláírásra jogosult személy személyes okmányai (személyi igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél és lakcím kártya)
 • amennyiben az aláírásra jogosult személy nincs a helyszinen - hivatalos meghatalmazás
 • a meghatalmazott személy fennt említett személyes okmányai

Forgalomba helyezés esetén:

 • forgalomba helyezési engedély
 • származázellenőrzési határozat
 • külföldi forgalmi engedélyre vagy műszaki adatlap

De szükség lehet még:

 • hatósági határozatokra
 • bírósági végzésekre
 • hagyatéki végzésre